SÖZEL BİLDİRİLER
Sunum No Ref. No Bildiri Başlığı Sunucu
SS - 001 3 Behçet sendromlu hastalarda serum High Mobility Group Box-1 düzeyi ve bunun hastalık aktivitesi ve klinik bulgularla ilişkisi Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer
SS - 002 8 Bağ Dokusu İlişkili İntertisyel Akciğer Hastalığında Siklofosfamid Tedavisi Sonrası İdame Tedavisi: Mikofenolat Mofetil ile Azatiyoprinin Karşılaştırılması Hasan Satış
SS - 003 9 Skleroderma ve Sjögren Hastalarında Ekzokrin Pankreas Disfonksiyonu Hasan Satış
SS - 004 12 Kolşisin kullanan ve kronik hastalık öyküsü olan gut hastaları ile kardiyovasküler risk faktörü olan hastalar arasında karotis intima-media kalınlığının karşılaştırılması Ebru Yılmaz
SS - 005 13 Romatoid artrit hastalarında dinamik tiyol / disulfit hemostazının değerlendirilmesi İ̇smail Doğan
SS - 006 15 Romatolojide kadının dünü bugünü yarını Melda Ulaş Güncan
SS - 007 16 Psöriyatik Artrit (PsA) Hastalarının Minimal Disease Activity (MDA) Oranları ve Etki Eden Faktörler: Tek Merkezli Gerçek Yaşam Verileri Murat Bektaş
SS - 008 19 Romatoid Artrit hastalarında Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) Skoru ile CRP-Albumin Oranı İlişkisi Melih Pamukcu
SS - 009 21 Lupus Nefritinde C4d Yükünü Belirleyen Yeni Glomerüler Boyanma Skoru ile Klinikopatolojik Parametrelerin İlişkisi Rezzan Eren Sadioğlu
SS - 010 22 Ciddi vasküler hasar nedeniyle spesifik vazodilatör kullanan Sistemik skleroz hastalarının klinik ve tedavi özellikleri Numune Aliyeva
SS - 011 27 Deri Paterji Testinin Behçet Hastalığı Tanısındaki Duyarlılık ve Özgüllüğünün Geliştirilmesi Rabia Deniz
SS - 012 30 Non-psöriatik Periferik Spondiloartritin Demografik ve Klinik Özellikleri Yeşim Erez
SS - 013 35 Pandemi Sürecinde Romatolojik Hastalarının İlaç Tedavisine Uyumu Belkıs Nihan Coşkun
SS - 014 37 Tek merkezden takipli Sistemik Lupus Eritematozus’lu hastaların son 5 yıllık hospitalizasyon verileri ve hospitalizasyona etki eden faktörler Çiğdem Çetin
SS - 015 38 Böbrek Tutulum Paterni Net Olarak Bilinmeyen Romatizmal Hastalığı Olan Bireylerde Biyopsi ile Kanıtlanmış Böbrek Hastalıklarının Dağılımı Kübra Canaslan
SS - 016 39 COVID-19 enfeksiyonuna ikincil makrofaj aktivasyon sendromunda IL-6 blokeri tedavisi Cansu Akleylek
SS - 017 44 Nörobehçet sendromlu hastaların klinik özellikleri ve bu hasta grubunda relaps ve kötü gidişi predikte eden faktörlerin belirlenmesi; tek merkez sonuçları Didem Şahin Eroğlu
SS - 018 49 Dev hücreli arterit tanısında PET-BT: Sınıflandırma kriterleri, akut faz yanıtı ve hastalık alevlenmesi ile ilişkisi Burak İnce
SS - 019 61 Primer Sjögren Sendromunda tükrük bezleri için yeni OMERACT ultrason skorlama sisteminin geçerliliğinin MRG ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi - OMERACT ultrason çalışma grubu egzersizi Kerem Yiğit Abacar
SS - 020 62 Romatolojik Hastalıklarda COVID-19 Pandemi Sürecinde Tedaviye Uyum (Kompliyans). Bağlılık (Adherens) ve Devamlılık (Persistans) Verileri Merve Özçetin
SS - 021 66 COVID-19 pandemisi biyolojik/hedefe yönelik DMARD kullanan romatoloji hastalarımızı nasıl etkiledi? Semih Gülle
SS - 022 67 Romatologlar tarafından yapılan kadavralarda ultrason kılavuzluğunda parotis bezi biyopsisinin değerlendirilmesi Kerem Yiğit Abacar
SS - 023 69 COVID-19 ilişkili Sitokin Fırtınasında Biyolojik İlaç Tedavisi; Tek Merkez Deneyimi Ozan Cemal İçaçan
SS - 024 70 Erken Dönem Risk Faktörlerinin Jüvenil İdiyopatik Artrit Hastalığındaki Rolü Oya Köker
Önemli Bilgiler

Sözel sunumlar Dijital Kongre platfomuna “video” olarak yüklenecektir.

Sözel bildiriniz için 5 dakikalık video sunumunuzu hazırlayarak Google Drive, Yandex Disk, Dropbox, WeTransfer vb. dosya yükleme sistemlerine yükleyerek bağlantı linkini en geç 28 Eylül 2020 tarihine kadar caglar.ocal@devent.com.tr adresine iletmenizi rica ederiz.

Dilerseniz bu videoyu Zoom uygulaması üzerinden ekran paylaşımı yaparak, sunumunuz ve görüntünüzü kayıt ederek 5 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlayabilirsiniz. Teknik destek için "caglar.ocal@devent.com.tr" adresi üzerinden tarafımızdan yardım alabilirsiniz.

Bildirilerin sunulması için kongre kaydı yapılması zorunludur.

Kongreye kabul edilmiş bildiriler “Ulusal Romatoloji Dergisi”nde yayınlanacaktır